B-MOM

מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני הנכפית על האדם בניגוד לרצונו באמצעות מעשה או התבטאות מינית לא ראויה. הטרדה יכולה להיות: סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, התייחסות מבזה או משפילה למינו; מיניותו או לנטייתו המינית של אדם.

אנו, בהרצליה מדיקל סנטר, לא נקבל הטרדות מיניות מכל סוג שהוא, ואנו פועלים בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ”ח 1998.

חווית הטרדה מינית בהרצליה מדיקל סנטר?
החוק מציע מספר אפשרויות פעולה. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:

באם הנך עובד/ת HMC – ניתן לפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית בארגון, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים,
לאורלי מוזס: orlymo@hmc.co.il

באם הנך מטופל/ת או אורח/ת ונפגעת ע”י מטפל – ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים במשרד הבריאות, לענת לייכטר: tlunot.h-m@moh.gov.il

ניתן לפנות אל בית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד/ה, מתנכל/ת ומעביד/ה וכן לתבוע פיצויים כספיים.

ניתן לפנות בהליך פלילי – ע”י הגשת תלונה במשטרה. ניתן לפנות בהליך אזרחי – ע”י הגשת תביעה אזרחית כנגד המטריד/ה.

 

להלן תקנות החוק למניעת הטרדה מינית – 1998

 

חץ כלפי מעלה
חזרה למעלה
Whatsapp