Sperm Purchase

התורמים שלנו - כמות מנות

הגבלת מנות

תרומת זרע מציעה שורה ארוכה של יתרונות, גם עבור התורמים עצמם. ראשית, מדובר כאן בתגמול נאה של 700 ש”ח נטו לדגימה בהעברה בנקאית, תשלום לא מבוטל שיכול להצטבר לסכומים גבוהים במקרה של דגימות מרובות.

חשוב להדגיש, עם זאת, שמספר תרומות הזרע של תורם ספציפי אינו אינסופי מסיבות שונות עקב הגבלת המנות המקובלת בבנקי הזרע בישראל ובעולם.

דגימות מעבדה

מהו מספר הדגימות האפשרי לתורם?

הסוגיה הראשונה שיש להתייחס אליה היא מספר הפעמים שתורם מסוים יכול לספק דגימת זרע. בדרך כלל ההתחייבות של התורם היא ל-20 דגימות לפחות, וזאת כמובן בהנחה שהזרע שלו נמצא איכותי מספיק. אסור לשכוח שהוא עובר תהליך בן מספר שלבים עד למתן דגימה, כולל מספר בדיקות של טיב הזרע וסקר גנטי מקיף הכרוכים גם במאמצים ובהשקעה כספית של בנק הזרע המממן את התהליך כולו. לכן ברור מדוע הרצון של הבנק הוא לנצל ככל שניתן את הזרע של התורם למען נרתמות עתידיות.

בקצה העליון של הסקאלה, עומד מספר הדגימות המקסימלי האפשרי עבור תורם מסוים. במקרה הזה, מדובר נכון לנקודת הזמן הנוכחית על רף עליון של 50 דגימות זרע. מבחינה כלכלית מדובר כאן בסכום מצטבר של כ-35,000 ש”ח, שמסביר מדוע רוב התורמים שלנו מחליטים לנצל באופן מלא את הזכות שניתנה להם.

הגבלת מספר הצאצאים

בד בבד עם מספר הדגימות שהתורם מספק בפועל, בוחנים בשלב מסוים מה בדיוק נעשה איתן. כאן אנחנו נוגעים בהיבט אחר של הגבלת מנות, והוא הגבלת מספר הצאצאים מכל תורם זרע. הרצון כאן הוא להקטין ככל שניתן את הסיכויים למפגש אחאים, ממנו עשויים להתפתח נישואי אחאים וגילוי עריות. נכון לנקודת הזמן הנוכחית מדובר בהגבלה של עד תשעה צאצאים לתורם זרע, נתון שאמור להקטין מאוד את הסיכויים לתרחישים אלו. במיוחד אם מביאים בחשבון את הגידול המתמיד באוכלוסייה הישראלית, שצפוי להביא לכך שמפגש “משפחות” אפשרי מבחינה סטטיסטית רק באחד מבין כמיליון מקרים.

ברור שלא מדובר בתנאים שמבטלים לחלוטין את האפשרות למפגש אחאים – זאת להבדיל מחלק ממדינות העולם בהן ניתן למצוא תורמים בלעדיים – אולם במצב הדברים הנוכחי הסיכויים לכך נמוכים מאוד. עד לפני מספר שנים עלה החשש שתורם מסוים יעביר דגימות למספר בנקים במקביל, מה שיגדיל בפועל את הצאצאים המופקים באמצעות הזרע שלו. ואכן, היו מקרים בהם התגלה כי תורם אחד מסר עשרות רבות של דגימות זרע.

החדשות הטובות הן שמאז השתנו חוקי המשחק. עם הזמן הוקם מאגר מידע ארצי משותף של בנק הזרע B-MOM בהרצליה מדיקל סנטר ובנקים מקבילים אחרים בישראל, המכיל את נתוני התורמים, מאפשר את הבקרה הנדרשת ומונע למעשה מצב בו תורם אחד מעביר דגימות ליותר מבנק זרע אחד. הנושא עדיין לא מעוגן בחוק באופן מחייב וחד משמעי, אבל הצפי הוא שזה יקרה בעתיד הקרוב מאוד.

חץ כלפי מעלה
חזרה למעלה
Whatsapp